Käyttöehdot

Päivitetty 2/2017

1. Yleistä

Kangasalan ja Pälkäneen alueen Terveyskanava (jäljempänä "Palveluntarjoaja") tarjoaa palvelua osoitteessa kangasala.medinetti.fi (jäljempänä "Palvelu") Suomessa luonnollisille henkilöille eli käyttäjilleen (jäljempänä "Käyttäjä") näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Palvelun tarjoaminen perustuu yhteisöasiakkaan (jäljempänä "Tilaaja") kanssa tehtyyn sopimukseen (jäljempänä "Palvelusopimus") sekä suoraan Käyttäjälle tarjottavaan Palveluun. Tilaaja voi olla esimerkiksi kunta, työnantaja tai työterveyshuollon palveluntuottaja. Palvelun sisältö määräytyy Palvelun verkkosivuilla tai muutoin Palvelun tilauksen yhteydessä esitettyjen palvelukuvausten mukaisesti. Rekisteriselosteen liitteessä on palveluntarjoajan tarkemmat tiedot.

Palvelu on tarkoitettu vain täysi-ikäisille henkilöille ja niille alaikäisille henkilöille, jotka ovat joko kelpoisia tekemään tämän sopimuksen yksinään tai jotka ovat saaneet edunvalvojansa suostumuksen Palvelun käyttöön. Hyväksymällä nämä käyttöehdot Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on kelpoisuus ja tarvittavat suostumukset tehdä näiden käyttöehtojen hyväksymisen myötä syntyvä sopimus.

2. Rekisteröityminen ja rekisteröintitiedot

Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen ja Palvelun käytön yhteydessä Käyttäjän tulee antaa Palveluntarjoajalle sen pyytämät tiedot ("Rekisteröintitiedot"). Käyttäjä vastaa siitä, että Rekisteröintitiedot ovat virheettömiä ja ajan tasalla. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan viipymättä Palveluntarjoajalle muutoksista Rekisteröintitiedoissa.

Palveluun rekisteröityminen ja Palvelun käyttäminen rekisteröityneenä käyttäjänä edellyttää Palveluntarjoajan hyväksymää tunnistautumismenettelyä. Palveluntarjoajalla on oikeus hylätä ja/tai hyväksyä Käyttäjän käyttäjätunnus ja muut tunnisteet.

Käyttäjä vastaa tunnistautumistietojensa huolellisesta säilyttämisestä. Salasana on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa kenellekään. Käyttäjän on välittömästi ilmoitettava Palveluntarjoajalle, jos Käyttäjän käyttäjätunnus ja/tai salasana tai muu vastaava Palveluun pääsyn mahdollistava tunnistautumistieto joutuu, tai Käyttäjän on syytä epäillä niiden joutuneen sivullisen tietoon tai haltuun. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti Palveluntarjoajan Hoitavalle henkilölle. Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Käyttäjän pääsy Palveluun välittömästi, mikäli Palveluntarjoajalla on syytä epäillä, että Palvelun tunnistautumistiedot ovat joutuneet sivullisen haltuun tai kadonneet.

Käyttäjän vastuu hänen tunnistautumistietojaan käyttäen tehdyistä toimista päättyy, kun Käyttäjä on ilmoittanut Palveluntarjoajalle tunnistautumistietojen katoamisesta tai joutumisesta sivullisen haltuun ja, kun Palveluntarjoajalla on sen jälkeen ollut kohtuullinen aika estää Palvelun käyttö.

3. Palvelun käyttö

Palvelua saa käyttää vain lakien, muiden viranomaissäännösten mukaisesti sekä hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Palvelua saa käyttää vain sen kulloinkin voimassaolevien käyttöehtojen mukaisesti.

Palvelua ja sen sisältöaineistoa ei saa käyttää muuhun kuin Käyttäjän omaan henkilökohtaiseen käyttöön ja Käyttäjän omien henkilökohtaisen tietojen hallintaan ja analysointiin.

Palvelun käyttämiseksi tarpeelliset päätelaitteet, ohjelmistot ja yhteydet (kuten esimerkiksi yhteydet matkaviestinverkkoon ja internetiin) eivät kuulu Palveluun. Käyttäjä vastaa tällaisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja tietoturvasta.

4. Palvelun sisältö

Palvelu sisältää Käyttäjää koskevia terveys- ja muita vastaavia tietoja.

Palvelun sisältämiä tietoja kerätään Käyttäjältä itseltään ("Käyttäjän tallentamat tiedot"). Palvelu voi sisältää myös Palveluntarjoajan hallussa olevia, Käyttäjää koskevia terveys- ja muita tietoja ("Palveluntarjoajan tiedot"), jotka ovat tarjotun palvelun toteuttamiseksi tarpeellisia ja joiden siirtoon käyttäjä antaa tietoisen suostumuksen aloittaessaan palvelun käytön. Käyttäjän tallentamien ja Palveluntarjoajan tietojen rekisterinpitäjä on Palveluntarjoaja ja niiden käsittelyyn soveltuvat periaatteet on kirjattu Palvelun rekisteriselosteeseen.

Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjän tallentamat tiedot eivät loukkaa tekijänoikeuksia tai kenenkään kolmannen tahon muita oikeuksia, hyvää tapaa taikka lain tai viranomaisten määräyksiä tai Palveluntarjoajan sääntöjä.

Palvelua ei ole tarkoitettu tietojen varmuuskopiointiin tai pysyvään säilyttämiseen. Palveluntarjoaja ei vastaa tietojen varmuuskopioinnista.

5. Palvelun ylläpito ja tietoturva

Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä Palvelun sisältöön, tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia Käyttäjän laitteisiin ja ohjelmistoihin, Käyttäjän tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista.

Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa Palvelun tai sen osan tuottaminen. Palveluntarjoaja ilmoittaa tästä Käyttäjälle kohtuullisessa ajassa etukäteen esimerkiksi Palvelun verkkosivuilla.

Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan parhaan kykynsä mukaan Palvelun toimivuudesta mahdollisten erikseen ilmoitettavien palvelukohtaisten aukioloaikojen puitteissa ja pyrkii korjaamaan Palvelun mahdolliset virheet kohtuullisessa ajassa. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa Palvelun tai sen sisältämien tietojen virheettömyyttä, täydellisyyttä tai sitä, että Palvelu on keskeytyksittä Käyttäjän käytettävissä.

Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti sulkea Palvelu tai sen osa, jos se on perustellusta syystä tarpeen. Tällöin Palveluntarjoaja pyrkii toimimaan siten, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu Käyttäjälle mahdollisimman vähän haittaa. Palveluntarjoaja tiedottaa Käyttäjälle keskeytyksestä mahdollisuuksiensa ja tarpeen mukaan etukäteen esimerkiksi Palvelun verkkosivuilla.

Palveluntarjoaja pyrkii mahdollisuuksiensa rajoissa tarjoamaan Palvelun siten, että ulkopuoliset eivät pääse oikeudettomasti käsiksi Käyttäjän tietoihin Palvelussa. Palvelun käyttöön liittyvät muut tahot (esim. tietoliikennepalveluiden tarjoajat) vastaavat omien palveluidensa tietoturvasta.

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy sen, että Palveluntarjoajalla ja sen edustajilla (esimerkiksi terveydenhuollon ammattihenkilöstö) on pääsy Palvelun sisältämiin tietoihin. Käyttäjä voi rajoittaa tällaisten henkilöiden pääsyä Käyttäjän tallentamiin tietoihin Palvelun asetuksia muuttamalla.

6. Henkilötietojen käsittely

Palveluntarjoaja noudattaa toiminnassaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa Suomen lainsäädäntöä ja käsittelee Käyttäjän henkilötietoja näiden käyttöehtojen ja henkilötietolain mukaisen rekisteriselosteen mukaisesti.

7. Vahinkojen korjaaminen

Palveluntarjoaja on velvollinen maksamaan Käyttäjälle vahingonkorvausta Palveluntarjoajan näiden käyttöehtojen vastaisella tuottamuksellisella toiminnallaan tai laiminlyönnillään aiheuttamistaan, Käyttäjän osoittamista välittömistä vahingoista. Palveluntarjoajan vastuu vahingoista rajoittuu kaikissa tapauksissa 10 euroon. Palveluntarjoaja ei korvaa välillisiä vahinkoja tai ylivoimaisesta esteestä johtuvia vahinkoja.

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Käyttäjän omien terveydentilaansa koskevien tai muiden päätösten seurauksista, vaikka näiden päätösten teossa olisi käytetty hyväksi Palvelua, mukaan lukien Palvelun sisältämiä tietoja tai Palvelun tekemiä suosituksia, analyysejä, johtopäätöksiä tai muita Palvelun tuottamia tietoja.

Vahingonkorvausta on vaadittava Palveluntarjoajalta korvausvaatimuksen menettämisen uhalla kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita.

8.Maksut ja laskutus

Palveluntuottaja veloittaa Tilaajaa erillisen Palvelusopimuksen ehtojen mukaisesti. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on Tilaajan osoittama käyttöoikeus Palveluun. Palveluntarjoaja ei veloita Käyttäjää, ellei siitä ole erikseen kirjallisesti sovittu.

9. Käyttäjän palvelun sulkeminen

Jos viranomainen tai kolmas osapuoli väittää, tai Palveluntarjoajalla on muutoin syytä epäillä, että Käyttäjä käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen, hyvän tavan tai lainsäädännön vastaiseen toimintaan, tai että Käyttäjän tiedot ovat näiden käyttöehtojen, hyvän tavan tai lainsäädännön vastaista, Palveluntarjoajalla on Käyttäjää kuulematta oikeus estää Käyttäjän pääsy Palveluun tai estää Käyttäjän tietojen käyttö.

10. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus tulee voimaan, kun Palveluntarjoajan edustaja, esimerkiksi Hoitava henkilö, on perustanut Palveluun käyttäjätunnuksen tai kun Käyttäjä on hyväksynyt Käyttöehdot. Sopimus on toistaiseksi voimassa, ja se voidaan irtisanoa molempien osapuolten toimesta ilman irtisanomisaikaa. Käyttäjän lopetettaessa ennenaikaisesti palvelun käytön on hänen ilmoitettava siitä henkilökohtaisesti Palveluntarjoajalle, jolloin myös tämän sopimuksen voimassaolo päättyy siihen palvelun päättymisen päivämäärään, mikä kirjataan käyttäjän Mediatri-tietoihin.

11. Muut ehdot

Käyttäjän tulee lähettää tähän sopimukseen liittyvät kirjalliset ilmoitukset (jollaiseksi katsotaan myös sähköposti) Palveluntarjoajan Hoitavalle henkilölle. Palveluntarjoaja voi lähettää tätä sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset (jollaiseksi katsotaan myös sähköposti) Käyttäjän Palvelussa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Palvelua koskevia yleisiä tiedotteita voidaan julkaista myös Palvelun verkkosivuilla.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osana Palvelun tarjoamista koskevan liiketoiminnan siirtoa. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle.

Tähän sopimukseen ja sen palvelukohtaisiin erityisehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Palveluntarjoaja voi muuttaa näitä käyttöehtoja. Käyttäjälle ilmoitetaan uusista käyttöehdoista vähintään yhtä (1) viikkoa ennen niiden voimaantulemista Palvelussa tai sen verkkosivulla. Muutettuja käyttöehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy sopimusehtojen muutoksia, Käyttäjällä on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään muutettujen käyttöehtojen astuessa voimaan.